IZUMI - Praktijk voor shiatsu therapie

Telefonische bereikbaarheid

Dagelijks meestal

12:30-13:00 en 18:30-19:30 

(Behalve woensdagavond)

Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld!

 

 

Uw Shiatsu-therapeut:

  • Miwa Tamamoto

Praktijkadres:

  • IZUMI Shiatsu Therapie
    Drechterwaard 16
    1824 EX  Alkmaar
  • Telefoon: 06-4480 4369

 

Algemene Voorwaarden IZUMI

Niets op deze website mag gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar Miwa

Tamamoto. Alle informatie en links op deze website zijn algemeen van aard en nadrukkelijk bedoelt als advies.

IZUMI praktijk voor Shiatsu is niet verantwoordelijk voor misbruik of voor de gevolgen van het (verkeerd) gebruik van verstrekte informatie. De lezer of gebruiker is zelf verantwoordelijk de informatie op waarde te schatten. Voor een individueel advies voor specifieke gezondheidsklachten is het raadzaam een gekwalificeerd arts of therapeut in te schakelen.

 Artikel 1. Begrippen 

Zorgverlener: IZUMI, praktijk voor shiatsu therapie – Miwa Tamamoto

Ingeschreven in bij de KvK onder nummer 37127558 en de praktijk is gevestigd op Drechterwaard 16, 1824EX te Alkmaar. Het postadres van de praktijk is Rozenstraat 16, 1723 XS te Noord-Scharwoude. Hierna zorgverlener genoemd.

De client (m/v): de wederpartij van de zorgverlener.

De behandeling: de door zorgverlener aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgverlener.

Beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten, waarvan de zorgverlener lid is (lidnummer L1946), hierna NVST genoemd.

Overkoepelende organisatie: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, waar de zorgverlener geregistreerd staat: registratienummer: 107443R. Hierna RBCZ genoemd.

Artikel 2. Instemming met de voorwaarden

De client gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met de zorgverlener voor de aangeboden diensten. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.

Artikel 3. Toepasselijkheid tot standkoming van de overeenkomst

Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake de door de zorgverlener uit te voeren opdrachten.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor de zorgverlener slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

De zorgverlener is lid van de NVST BEROEPSVERENIGING. www.nvst.nl

Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. www.rbcz.nl

De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVST en RBCZ.

Artikel 4. AVG

De zorgverlener houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voldoen-aan-de-avg  meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Artikel 5. Derden

De cliënt kan gevraagd worden om toestemming te geven informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer. Tevens kan de zorgverlener indien van toepassing, relevante informatie terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee niet akkoord is. Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing, relevante informatie en bevindingen van de zorgverlener worden doorgegeven.

Artikel 6. Behandelingsperiode

De behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van de vorderingen en resultaten wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt.

Artikel 7. Behandeling

De behandeling start met schriftelijke toestemming na een intakegesprek, waarbij een behandelplan samen met de cliënt wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in de cliëntdossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met de hulpvraag en wensen van de cliënt, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en wordt ondertekend bij de eerste behandeling. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit dossier. Er vindt regelmatig een evaluatiesessie plaats waarin de cliënt zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over de ontwikkelingen binnen de therapie. 

Sessies duren 3, 4, 5 of 6 kwartier en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. 

Eventuele extra informatie overdracht

De cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met zijn/haar huisarts, ARBO-arts of andere specialist. De cliënt stemt hier in door de behandelovereenkomst te tekenen voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener de cliënt doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. 

Artikel 8. Beëindiging behandeling

De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. De zorgverlener zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als de zorgverlener de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel een reden aan de cliënt geven.

Artikel 9. Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept. De cliënt heeft het recht ten allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, de bewaartermijn van de dossiers is 20 jaar na eind van de behandelingsovereenkomst. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd.

Artikel 10. Inzage dossier

De cliënt heeft recht op inzage van door de zorgverlener bijgehouden dossier en het vragen om een afschrift van het eigen dossier.

Artikel 11. Geheimhouding

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het cliëntdossier. Informatie wordt alléén met de toestemming van de cliënt opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. 

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVST. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Artikel 12. Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat de cliënt ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. In dit geval dient de cliënt dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kan de cliënt niet declareren bij de zorgverzekeraar. Annulering hoort de zorgverlener bij voorkeur telefonisch, per sms of whatsapp en niet via e-mail, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Artikel 13. Facturering en betaling

De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van de zorgverlener vermeld staat, ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen de zorgverlener en de cliënt.

De nota krijgt u direct na de behandeling toegestuurd via e-mail. Voor degene die de nota op papier wenst te verkrijgen wordt deze direct na de behandeling overhandigd.

Elke behandeling dient in principe na afloop direct contant of per bankapp worden betaald. Indien dit niet mogelijk is kan de cliënt ook achteraf overmaken via bankrekening. In het laatste geval dienen betalingen binnen 14 dagen te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht de betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan de cliënt worden doorberekend.

Artikel: 14.  Declaratie voor vergoeding

De zorgverlener is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed wordt vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars.

De cliënt dient zelf vooraf te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de NVST, en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op de website van de zorgaanbieder. 

Artikel 15. Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om de onvrede van de cliënt eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of wij samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk () worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen twee weken, besproken en wordt er gekeken naar oplossingen of verdere stappen.

Mocht dit om welke reden dan ook dit niet mogelijk zijn, dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd door de zorgaanbieder. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt de cliënt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan de cliënt zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NVST, via Quasir, dan wel de geschilleninstantie: Stichting zorggeschil en TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). De procedure is te vinden op de website van Quasir: https://quasir.nl/wp-content/uploads/2017/03/Infographic-klachtenbehandelingsproces.pdf  of in de praktijk en in de wachtruimte.

De zorgaanbieder voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer de cliënt een klacht indient via het NVST/Quasir, klachten-functionaris of de geschillencommissie informeert de cliënt de zorgverlener ten allen tijde vooraf.

Artikel 16.  Tuchtrechtregeling

Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt.

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.

Klachtenfunctionaris: de klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van de beroepsvereniging en de geschillencommissie. Via Quasir.

Geschillencommissie: deze voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgverlener wanneer er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, zij er niet uitkomen om een klacht op te lossen.

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgverleners in Nederland.

WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. 

Cliënt/patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

De zorgverlener is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. 

De zorgverlener heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijks-verzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de praktijk tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijks-verzekering van de verzekeraar. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.

Artikel 18. Verantwoordelijkheden cliënt

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid zoals: zwangerschap, koorts, griep, besmettelijke ziektes, medicatie, hernia, infectie, kanker, breuken, kneuzingen, auto-immuunziekte, whiplash, ME, MS, ALS of een andere ernstige ziekte. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn daarna mogelijk zodra behandelende arts hierin toestemt. De zorgverlener wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over de bovengenoemde aandoeningen of ander belangrijk informatieverzuim door de cliënt.

Artikel 19. Waarneming

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum verplaatst.

In geval van langdurige ziekte of tijdens andere afwezige periodes wordt een waarnemer toegewezen. De cliënt is vrij om te kiezen behandelingen voort te zetten bij de waarnemer of  er (tijdelijk) mee te stoppen. Mijn waarnemer is

Mw. Kitty Liefting Praktijk voor Shiatsu, Do-in en Dotai te Grootschermer (gemeente Alkmaar). www.seseragi.nl

Bij waarnemerschap kan met de toestemming van de cliënt het cliëntdossier overgedragen worden aan de waarnemer. De cliënt zal vooraf wordt toestemming gevraagd, die kan mij zijn/haar wens doorgeven. 

Artikel 20. Voor overeenkomst voor bedrijven

De zorgverlener werkt als zelfstandige ondernemer.

Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van de zorgverlener  kan indien nodig, een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Artikel 21. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op de jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.