IZUMI - Praktijk voor shiatsu therapie

Telefonische bereikbaarheid

Dagelijks meestal

12:30-13:00 en 18:30-19:30 

(Behalve woensdagavond)

Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld!

 

 

Uw Shiatsu-therapeut:

 • Miwa Tamamoto

Praktijkadres:

 • IZUMI Shiatsu Therapie
  Drechterwaard 16
  1824 EX  Alkmaar
 • Telefoon: 06-4480 4369

 

Privacy AVG

Privacy verklaring (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, eventuele houdingsfoto’s en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoekers, transacties, diensten en overeenkomsten met IZUMI, praktijk voor Shiatsu therapie, zijn praktijkruimte is gevestigd aan Drechterwaard 16, 1723 XS te Alkmaar, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Miwa Tamamoto , tevens de functionaris gegevensbescherming van IZUMI Praktijk voor Shiatsu therapie en is te bereiken via

Encryptie

Deze website is beveiligd met een SSL certificaat voor de https-verbinding, de website maakt geen gebruik van cookies.

 Doeleinden van gebruik

In deze praktijk worden door uw therapeut bepaalde gegevens* van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de dienst, behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen. Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.

Uw persoonsgegevens in mijn administratie

IZUMI Praktijk voor Shiatsu therapie is verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u mij uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs bij de eerste consult.

Gegevens die kunnen opgeslagen worden

 • Contactgegevens zoals email en telefoonnummers
 • Persoonsgegevens zoals NAW gegevens, beroep (indien van toepassing), lengte en gewicht, lichamelijke beweging, via welke weg u mijn praktijk vond.
 • Anamnese, alle behandeldata met aantekeningen over de behandeling en bevindingen.

Wanneer van toepassing worden ook gegevens opgeslagen of gedeeld die – na uw expliciete toestemming – zijn verkregen bij, hetzij nodig zijn voor andere zorgverleners, of bij waarneming van de praktijk.

Bewaartermijn gegevens:

Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar.

Recht inzage gegevens:

U als betrokkene heeft het recht tot inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of geheel te verwijderen indien u geen klantrelatie (meer) met IZUMI Praktijk voor Shiatsu therapie wilt onderhouden. U dient het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering schriftelijk (e-mail mag ook) in te dienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen vier weken zal uw verzoek worden gehonoreerd, tenzij anders overeengekomen.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt na elke behandeling per email, tenzij u graag op papier wilt ontvangen. Daar staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • De code en de omschrijving van de behandeling (Shiatsu therapie 24102)
 • De kosten van het consult

De bewaartermijn van uw nota is 7 jaar voor de belastingdienst. De nota’s zijn in de digitale vorm bewaard op een externe harde schijf, alleen toegankelijk voor de administrateur met wie ik verwerkersovereemkomst heb afgesloten.

Uw persoonlijke gegevens in een dossier

 • Praktijk IZUMI Praktijk voor Shiatsu therapie is door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving (WGBO) verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw medische gegevens. Alleen uw therapeut heeft toegang tot deze gegevens.
 • Dit dossier bevat de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut. Het dossier wordt bewaard in een afsluitbare kast waar alleen uw therapeut toegang toe heeft.
 • Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de laatste behandeling).
 • U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”.
 • Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
 • Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

 Eventuele gebruik van uw dossier voor andere doeleinden

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Indien IZUMI Praktijk voor Shiatsu therapie vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

Privacy in de correspondentie

Uw emailadres wordt ook gebruikt voor informatie omtrent de praktijk (denk aan mededelingen over vakantie, verandering in wet- en regelgeving, gezondheidsinformatie). Ook kan IZUMI Praktijk voor Shiatsu therapie u informeren over activiteiten. Denk hierbij aan nieuwsbrieven met informatie avonden of workshops, passende bij de behandelingen zoals aangeboden door de praktijk. De frequentie van het aantal mails dat u ontvangt zal afhangen van de hoeveelheid te delen informatie, maar zal niet hoger liggen dan zes keer per jaar.

Schriftelijke correspondentie via de post wordt in de brievenbus van het postadres van de praktijk ontvangen, Rozenstraat 16, 1723XS te Noord-Scharwoude. Deze wordt geleegd door de praktijkhouder of haar partner met wie ze een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten wegens op zich nemen van de financiële administratie van de praktijk.

Indien u een brief stuurt naar de praktijkadres, Drechterwaard 16, 1824EX te Alkmaar, wordt de brief eerst ontvangen door de medewerker van het wijkcentrum Rekere, waar de praktijk is gevestigd.

Beveiliging digitale gegevens

 • IZUMI Praktijk voor Shiatsu therapie heeft een SSL certificaat voor de website.
 • IZUMI Praktijk voor Shiatsutherapie maakt zelf geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
 • Het bedrijf (Laposta) waar ik nieuwbrieven mee maak en verstuur, maakt wél gebruik van cookies. Voor de privacy- en algemene voorwaarden van Laposta zie: https://laposta.nl/privacy-statement
 • Alle apparatuur (computer, telefoon) is met degelijke wachtwoorden beveiligd.
 • De digitaal opgeslagen factuurgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en in een externe harde schijf.
 • IZUMI, Praktijk voor Shiatsu therapie gebruikt zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om – zover als redelijkerwijs mogelijk is – te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

Alkmaar, versie april 2020